Osobná stránka


Martin Kurpas
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Adresa: Tr. SNP 1, 040 66 Košice - Západ
Telefón: 640+ kl.-4477
Email: martin.kurpas@upjs.sk

Osobné údaje

nar. 6.8.1962 v Banskej Bystrici

Profesionálne zameranie

- systémové integrácie IT
- zber, digitalizácia, spracovanie a vizualizácia dát
- tvorba aplikácií v rôznych prostrediach
- programovanie a administrácia systémov
- systémová a technická podpora
- komunikácie

Výskum

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1.Tomori Z., Donič V., Kurpas M.: Comparison of inspirory effort in sniff-like aspiration reflex, gasping and normal breathing in cats. Eur. Respir. J. 6.: 53-59, 1993.
2.Tomori Z., Donič V., Kurpas M., Páleníková R.: Sniff-like aspiration reflex evoked by pressure pulses from the upper airways in cats. Respir. Physiol. 96, 1994, s. 163-175 (Ocenená publikácia roka)
3.Tomori Z., Kurpas M., Donič V., Beňačka R.: Reflex reversal of apnoeic episodes by electrical stimulation of upper airway in cats. Respir. Physiol 102, 1995, s 175-185
Súhrny v karentovaných časopisoch
1.Tkáčová R., Kurpas M., Tkáč I., Tomori Z.: Driving and timing components of breathing pattern during hypoxia leading to apnoea in newborn cats: Eur. Respir. J. 4,(Suppl. 14), 1991, s. 210
2.Tomori Z., Donič V., Beňačka R., Kurpas M.: Comparison of inspiratory effort in gasping (G) and sniff-like aspiration reflex (AR) in cats. Eur. Respir. J., 4, (Suppl. 14), 1991, s. 249-250
3.Tomori Z. Beňačka R. Donič V., Kurpas M.: Electrical stimulation of nasopharynx can elicit aspiration reflex and reverse hypoxic apnoea in cats. Eur. Respir. J., 5, (Suppl.15), 1992, s. 350
4.Donič V., Tomori Z., Beňačka R., Kurpas M.: Pressure stimulation applied into the upper airway can modify breathing pattern in cats. Eur. Respir. J., 5, (Suppl.15), 1992, s. 457
5.Tomori Z., Donič V., Kurpas M., Páleníková R.: Upper airway stimulation by pressure pulses can elicit sniff-like aspiration reflex in cats. Eur. Respir. J., 6, (Suppl.17), 1993, s.401.
6.Donič V., Tomori Z., Kurpas M., Páleníková R.: Interruption of central apnoea by pressure pulses applied to the upper airways in anaesthetized cats. Eur. Respir. J., 6, (Suppl.17), 1993, s.401.
7.Donič V., Tomori Z., Kurpas M.: Effects of sniff-like aspiration reflex induced by upper airway negative pressure stimulation on breathing pattern. Eur. Respir. J., 7, (Suppl.18), 1994, s.199
8.Tomori Z., Donič V., Kurpas M.: Some characteristics of upper airway reflexes induced by single presure pulses. Eur. Respir. J. 7 (Suppl.18), 1994, s.26.
9.Beňačka R., Kurpas M., Tomori Z.: Different timing and driving of inspiratory and expiratory muscle activities during progressive hypoxia in cats. Eur. Respir. J., 8 (Suppl. 19), 1995, s.88
10.Tomori Z., Donič V., Kurpas M., Beňačka R.: Interruption of apnoeic episodes by electrical stimulation of the nasopharynx in cats, Eur. Respir. J., 8, (Suppl. 19), 1995, s.162
11.Benačka R., Kurpas M., Tomori Z.: High-frequency oscillations and motor. recruitment activities during respiratory muscles during reflexly-evoked activities in cats, Proc. of Ann. Congres od ERS, Stockholm. Eur. Respir. J., 9, (Suppl. 23), 1996, s. 131
12.Tomori Z., Donič V., Kuchta M., Štammová E., Kurpas M.: Five-year expeeriences in undergraaduate and postgraduate education in sleep medicine in East-Slovakia. Eur. Respir. J., (Suppl. 31), 2000, s.452s
13.Beňačka R., Kurpas M.: Patterns of interdischarge periodicity in respiratory muscles activities during spasmodic inspiratory breaths in cats, Eur. Resp. J,. (Suppl. 31), 2000, s. 91

Projekty

Účasť v projektoch so zahraničnou účasťou:

Tomori, Z. a spol.: Spánkové poruchy dýchania na Slovensku (Sleep related breathing disorders in Slovakia), JSEP, TEMPUS projekt 1994-1998.
Rácz, O a spol.: Patrisea, Public admistration in support of EU accession, TEMPUS JEP 13423-98
Bez zahraničnej účasti:
Tomori, Z., Šofránková, A., Beňačka, R., Donič, V., Páleníková, R., Čalfa, J., Lovásová, E., Ništiarová, A., Kuchta, M., Kovářová, M.: Kardiorespiračné a neurofyziologické zmeny pri reverzibilnom respiračnom zlyhaní a experimentálnom diabete. VEGA 1/990556/92
Tomori, Z., Beňačka, R., Donič,V., Lovásová E., Petrovičová, J., Kuchta, M., Geročová, E.: Dráždenie horných dých. ciest resp. ich aferentných nervov a rôzne apnoické stavy. VEGA 1/1208/94
Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V., Kuchta. M., Krcho, P.: Elektrofyziologická analýza kmeňových a kortikálnych funkcií počas akútneho zlyhania dýchania. VEGA 1/3264/96.
Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V., Kuchta, M.: Obnova vitálnych funkcií pri akútnom respiračnom zlyhaní reflexami z horných dýchacích ciest. VEGA 1/4422/97
Tomori, Z.., Beňačka, R., Donič, V., Kuchta, M., Tormášiová, M., Geročová, E., Szabóová, E., Doničová, V., Koval, Š., Štammová, E., Bejda, P., Rácz, O.: Reflexy z horných dýchacích ciest a ich klinickofyziolofické aplikácie pri kardiorespiračnom zlyhávaní. Inštitucionálny grant LF UPJŠ 1998- 2001
Ništiar, F., Rácz, O., Kováč, G., Šipulová, A., Ništiarová, A., Lovásová, E., Dombrovský, P.: Mikroelementy, oxidatívny stres a experimentálny diabetes mellitus. Výskumná grantová úloha VEGA 1/4423/97
Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V., Kuchta, M.: Reflexné ovplyvnenie respiračného zlyhania a vegetatívnych zmien pri spánkovom apnoe z trigeminálnej a glossofaryngeálnej aferentnej oblasti. 1.1.2001 - 31.12.2002, VEGA 1/8296/01
Rácz, O., Ništiar, F:, Beňačka, R., Lovásová, E., Šipulová, A., Klimeš, I., Šebeková, K., Homzová, K.: Teoretické východiská a praktická realizácia didaktiky predmetu „Základy molekulovej medicíny“. 1.1. 2003- 31.12 2005. KEGA 8/0151/02
Ništiar, F., Rácz, O., Ništiarová, A., Guzy, J., Kušnír, J., Lovásová, E., Chavková, Z., Riemerová, M., Mareková, M., Dombrovský, P., Šipulová, A., Hijová, E., Dubayová, K., Tomečková, V.: Štúdium vplyvu nadlimitných koncentrácií ťažkých kovov v pitnej vode u potkanov počas viacerých generácií. VEGA 1/8235/01
Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V.: Ovplyvnenie prejavov respiračného zlyhávania a vegetatívnych zmien reflexnými podnetmi z trigeminálnej a glossofaryngeálnej oblasti., VEGA 1/1200/04.
Rácz, O., Ništiar, F:, Beňačka, R., Lovásová, E., Šipulová, A., Klimeš, I., Šebeková, K., Homzová, K.: Teoretické východiská a praktická realizácia didaktiky predmetu „Základy molekulovej medicíny“. KEGA 8/0151/02
Beňačka, R., Tomori, Z., Lovásová, E., Švorc, P., Sedláková, E.: Respiračné, cirkulačné a vegetatívne účinky reflexov z branchiogénnej oblasti u respiračných a srdcovo-ceivnych ochorení. VEGA 1/3363/06
Ništiar F. a spol.: Alternatívne (neanimálne) metódy pre testovanie (toxicity a mutagenity) chemických látok: využitie prvokov a cicavčích buniek. VEGA 1/3494/06

Spolupráca

Spolupráca na záverečných prácach:

Zadanie, odborný konzultant a recenzia diplomovej práce študenta Katedry počítačov a informatiky EF TU Košice M.Liptáka: Vývoj podporného programového vybavenia pre monitorovanie fyziologických funkcií pomocou meracej karty AT-MIO-16 na počítači IBM PC-AT
Zadanie a odborný konzultant semestrálneho projektu študenta Katedry počítačov a informatiky EF TU Košice Erika Benadu: Fourierova transformácie a spektrálna výkonová hustota - oboznámenie sa s problematikou a jej spracovanie na počítači.
Zadanie a odborný konzultant diplomovej práce študenta Katedry počítačov a informatiky EF TU Košice E.Benadu: Vývoj programového vybavenia pre grafické 3D zobrazovanie fyziologických funkcií.
Technická a štatistická spolupráca na výskumných úlohách doktorandov a ich záverečných prácach.
MUDr. Ružena Tkáčová: Charakteristika a niektoré aplikácie modelu opakovaných hypoxických stavov ústiacich do apnoe u mačiek.
MUDr. Viliam Donič: Respiračné zmeny vyvolané akútnou hypoxiou u mačiek, ich charakterizácia a niektoré možnosti ovplyvnenia
MUDr. Roman Beňačka: Elektrofyziologická analýza respiračných zmien a cerebrálne monitorovanie počas akútnej hypoxie a respiračného zlyhania.
RNDr. Anna Šipulová: Antioxidačná ochrana a parametre lipidového metabolizmu pri experimentálnom aloxánovom diabetes mellitus u potkanov a pri diabetes mellitus II. typu u ľudí.
MVDr. Eva Lovásová: Vplyv intoxikácie kadmiom a ortuťou na aktivitu erytrocytárnych a plazmatických antioxidantov a lipidovú peroxidáciu u potkanov.
MUDr. Peter Dombrovský: Metodika hodnotenie a interpretácia parametrov dlhodobej kompenzácie diabetes mellitus.
MVDr. Marcela Linková: Vzťah medzi glykemickou kompenzáciou na kvalitou života u pacientov s diabetes mellitus
MUDr. Eva Sedláková: Antioxidačné systémy pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca
Mgr. Soňa Grešová: Monitorovanie krvného tlaku a variability srdcovej frekvencie ako skríning u pacientov so spánkovými poruchami dýchania

Vybrané publikácie

Citácie v SCI

Tomori Z., Donič V., Kurpas M.: Comparison of inspirory effort in sniff-like aspiration reflex, gasping and normal breathing in cats. Eur. Respir. J. 6.: 53-59, 1993.
1. De Backer W.: Eur. Respir. J. 6: 9- 10, 1993
2. De Backer W.A.: Eur.Respir.J., 8 (8), 1372-1383, 1995
3. Khurana A, Thach BT: Effects of upper airway stimulation on swallowing, gasping, and autoresuscitation in hypoxic mice, JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 80 (2): 472-477 FEB 1996
4. De Backer W. A. : Central sleep apnoea. In: Respiratory disorders during sleep. Eur. Respir. Monograph 10. Eur. Respir. J. Ltd., Sheffield 1998, s. 266- 284.
5. Morgan AJ, Symon FA, Berry MA, et al.: IL-4-expressing bronchoalveolar T cells from asthmatic and healthy subjects preferentially express CCR3 and CCR4, JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 116 (3): 594-600 SEP 2005
6. Wanger JS, Ikle DN, Irvin CG: Airway responses to a diluent used in the methacholine challenge test, ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY 86 (3): 277-282 MAR 2001
7. Tomori Z, Benacka R, Donic V: Mechanisms and clinicophysiological implications of the sniff- and gasp-like aspiration reflex, RESPIRATION PHYSIOLOGY 114 (1): 83-98 OCT 1998 (autocitácia)
8. Fung ML, StJohn WM, Tomori Z: Reflex recruitment of medullary gasping mechanisms in eupnoea by pharyngela stimulation in cats, JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 475 (3): 519-529 MAR 15 1994 (autocitácia)
9. Tomori Z, Kurpas M, Donic V, et al.: Reflex reversal of apnoeic episodes by electrical stimulation of upper airway in cats, RESPIRATION PHYSIOLOGY 102 (2-3): 175-185 DEC 1995 (autocitácia)
10. Tomori Z, Donic V, Kurpas M, et al.: RESP PHYSIOL 96 (2-3): 163-175 MAY 1994 (autocitácia)
Tomori Z., Kurpas M., Donič V., Beňačka R.: Reflex reversal of apnoeic episodes by electrical stimulation of upper airway in cats. Respir. Physiol 102, 1995, s 175-185
1. Bordier P, Garrigue S, Clementy J, ARCH MAL COEUR VAISS 95 (1): 56-60 JAN 2002
Tomori Z., Donič V., Kurpas M., Páleníková R.: Sniff-like aspiration reflex evoked by pressure pulses from the upper airways in cats. Respir. Physiol. 96, 1994, s. 163-175
1. Johnson BN, Mainland JD, Sobel N: Rapid olfactory processing implicates subcortical control of an olfactomotor system , JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 90 (2): 1084-1094 AUG 2003
2. Mainland J, Sobel N : The sniff is part of the olfactory percept CHEMICAL SENSES 31 (2): 181-196, feb 2006
3. Tomori Z, Benacka R, Donic, V RESP PHYSIOL 114 (1): 83-98 OCT 1998 (autocitácia)
4. Benacka R, Tomori Z, RESP PHYSIOL 102 (2-3): 163-174 DEC 1995 (autocitácia)
5. Tomori Z, Kurpas M, Donic V, RESP PHYSIOL 102 (2-3): 175-185 DEC 1995 (autocitácia)