Osobná stránka


Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Adresa: Tr. SNP 1, 040 66 Košice - Západ
Telefón: 640+ kl.-4476
Email: oliver.racz@upjs.sk

Osobné údaje

Narodený: 7.januára 1947 v Košiciach
Manželka: Alžbeta Ráczová (1947), RTG laborant na dôchodku, katechétka
Deti: Mgr. Mgr. Art. Noémi Ráczová (1972), výtvarníčka
Ing. Beáta Hubková (1976), t.č. na materskej dovolenke, externe učí na LF UPJŠ Košice
Mgr. Erika Kráľová (1977), t.č. na materskej dovolenke

Akademické tituly a hodnosti

1953 - 1965 Maďarská základná škola a gymnázium, Košice - ukončené s vyznamenaním
1965 - 1971 Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafária Košice, ukončená s vyznamenaním (červený diplom)
1972 - 1976 Postgraduálne štúdium v Budapešti. Enzymologický ústav Maďarskej akadémie vied, Kandidátska dizertácia na tému: „Alterations of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase during Aging of Red Cells“
1978 Obhajoba kandidátskej dizertácie, Budapešť
1992 Habilitácia z lekárskej biochémie, LF UK Bratislava
1992 Atestácia z klinickej biochémie

Ocenenia

Pamätná medaila LF UPJŠ (2007)
Strieborná medaila Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS (2007)
Cena Mestského zastupiteľstva Košice Staré Mesto pre nadáciu Providenciav roku 2007
Strieborná medaila vlády Slovenskej Republiky za zásluhy v oblasti patologickej fyziológie (2005)
Pamätná medaila Daniela Fehéra, Svetová asociácia maďarských profesorov, (2005)
Nositeľ Strieborného rádu Malteziánskych rytierov (2001)
Dobrovoľník (dodávka potravín a liekov) počas revolúcie v Rumunsku (Vianoce 1989)
Monografia o glykohemoglobíne a monografia o spánkových poruchách dýchania ocenené cenou Slovenského literárneho fondu resp. Jeseniovou cenou Slocenskej lekárskej spoločnosti
5 ocenených publikácií v súťažiach o najlepšiu publikáciu SLS resp. LF UPJŠ Košice
Ocenenia od Kolégia Jánosa Selye v rokoch 2001 a 2003 a Health Management School v roku 2001

Výučba

Výuka patologickej fyziológie pre poslucháčov všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku.
Zavedenie dvoch nových predmetov (Molekulové základy chorobných procesov a Klinická fyziológia).
Výuka pre poslucháčov bakalárskeho a magisterského štúdia.
Učebnica všeobecnej patologickej fyziológie v slovenskom a anglickom jazyku.
Učebnica patologickej fyziológie pre štúdium ošetrovateľstva v dvoch vydaniach (2004 a 2006)
Výuka patologickej fyziológie a klinickej patofyziológie v rámci programu Erasmus na Semmelweiss University, Budapest, Maďarsko (2007).
Prednášky v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.
Vedenie ŠVOČ a postgraduantov.
2002 – Odborný garant súkromného diagnostického zariadenia „Cumulus“, Košice pre oblasť klinickej biochémie.
2004 – „Opinion leader“ pre firmu Roche Diagnostics Slovensko

Členstvo vo vedeckých orgánoch

Redakčné rady

Výkonný redaktor Laboratórna diagnostika
Člen redakčnej rady Orvosi Hetilap (Maďarsko, od roku 2006)
Člen redakčnej rady Hungarian Medical Journal (Maďarsko, od roku 2007)
Člen redakčnej rady Fiziologia (Rumunsko)
Člen redakčnej rady Kazuistiky v diabetológii (Česko)
Odborné spoločnosti – medzinárodné
Člen World Hungarian Medical Academy (Boston, USA, od 1991).
Člen Magyar Egészségügyi Társaság (Maďarská zdravotnícka spoločnosť, od roku 2002)
Člen Maďarskej diabetologickej spoločnosti (od roku 2004), Čestné členstvo od roku 2007
Člen pracovnej skupiny International Diabetes Federation – Central and Eastern European Task Force (od roku 2004)
Odborné spoločnosti – domáce
Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Člen, od 1. 1. 2003 člen výboru, od 1.1 2007 vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Člen Slovenskej diabetologickej spoločnosti (člen výboru od 1989 do 1997)
Člen Slovenskej spoločnosti pre klinickú biochémiu (od 1.1. 2007 náhradník výboru SSKB).
Člen spoločnosti pre familiárne hyperlipoproteinémie
Člen spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu
Člen Slovenskej spločnosti pre patologickú fyziológiu
Iné spoločnosti, nadácie
Člen správnej rady Nadácie UPJŠ (1995 – 2000)
Člen redakčnej rady Folia Medica Cassoviensis a Transactions of Univ. Kosice (do roku 2002)
Člen správnej rady Kolégia Jánosa Selye (Komárno, 1998 – 2003)
Člen správnej rady Health Management School (Bratislava, 1991 – 2002)
Člen Komisie pre zdravotníctvo pri VÚC Košice na obdobie 2006 – 2010
Člen Komisie pre zdravotníctvo SMK na obdobie 2006 – 2010
Člen Akademického senátu Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika od roku 2007
Člen Akademického senátu Univerzity P.J. Šafárika od roku 2007
Člen Rady vysokých škol SR za LF UPJŠ Košice od roku 2007
Člen a od roku 2004 predseda Spoločnosti kresťanskej inteligencie v Košiciach (od 1993)
Člen Spoločnosti pre vedu a umenie (Washington, USA - Miestna skupina Košice, od 1993)
Zakladateľ nadácie Providencia (2001)

Vybrané publikácie

Monografia - Ocenená cenou Slovenského literárneho fondu v roku 1990

Rácz, O.; Vícha, T.; Pačin, J.: Glykohemoglobín, glykácia bielkovín a diabetes mellitus. Osveta Martin, 1989, 243 s 20 citácií, 2 SCI
Kapitoly v monografiách
Rácz, O.: Biochémia popálenín. In: Šimko, Š.; Koller, J.; a kol., Popáleniny. Osveta Martin, 1992, 65–68
Rácz, O.: Zmeny srdcovej činnosti a krvného obehu pri popáleninách. In: Šimko, Š.; Koller, J.; a kol.: Popáleniny. Osveta Martin, 1992, 69–74
Rácz, O.: Krvné zmeny pri popáleninách. In: Šimko, Š.; Koller, J.; a kol.: Popáleniny. Osveta Martin, 1992, 75 – 83
Rácz, O.; Kuzmová, D.; Dombrovský, P.: Biochemické vyšetrenia v diabetológii. In: Vozár J., Kreze A., Klimeš I.(Eds): Diabetes mellitus. Slovak Academic Press, Bratislava, 1998, 34 – 44
Rácz, O.; Šipulová, A.: Patogenéza chronických komplikácii diabetes mellitus. In: Vozár J., Kreze A., Klimeš I.(Eds): Diabetes mellitus. Slovak Academic Press, Bratislava, 1998, 171-177
Rácz, O., Doničová, V., Hanáček, J.: Endokrinologické a metabolické aspekty spánkových porúch dýchania. In: Tomori Z a spol. (Eds): Základy spánkovej medicíny. Vojenská letecká akadémia gen. M.R. Štefánika, Košice, 1999, 241-250. Ocenená Jeseniovou cenou Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Rácz O, Kuzmová D: Laboratórne vyšetrenia v diabetológii. In: Klimeš I. et al (Eds) Všeobecná a klinická endokrinológia. SAP Bratislava, 2004, kap. 12.3; 577 – 586, Ocenená ako najlepšia publikácia LF UPJŠ Košice za rok 2004
Rácz O, Šipulová A: Patogenéza chronických komplikácií. In: Klimeš I. et al (Eds) Všeobecná a klinická endokrinológia. SAP Bratislava, 2004, kap. 12.5.1; 653 – 660, Ocenená ako najlepšia publikácia LF UPJŠ Košice za rok 2004
Viac ako 100 prác in extenzo vo vedeckých časopisoch, a zborníkoch.
Viac ako 30 odborných prác z oblasti vysokoškolskej politiky, pedagogiky a spoločenského života.
Vedecké prednášky doma a v zahraničí – viac ako 300
Citácie: 143, z toho 46 SCI. Dve práce citované viac ako 20-krát.