Osobná stránka


doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.
Pracovisko: Ústav patologickej fyziológie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Adresa: Tr. SNP 1, 040 66 Košice - Západ
Telefón: 640+ kl.-4471
Email: roman.benacka@upjs.sk

Osobné údaje

• Dáta a miesto narodenia: 17. september 1964, Prešov
• Trvalé bydlisko: Tr. SNP 90/B, 040 11 Košice
• Manželka - MUDr. Zuzana Beňačková, psychiater;
• Deti: Alexandra – študentka práva; Marek – študent medicíny;

Ukončené vzdelanie:
• Základná škola 1970-1978: Trenčín 1970-1975, Košice 1975-1978
• Gymnázium 1978-1982, Košice, Kováčska 30
• Lekárska fakulta UPJŠ 1982-1988, titul MUDr. s vyznamenaním

Jazykové znalosti:
• anglický jazyk – aktívne slovom a písmom
• nemecký jazyk, ruský jazyk – pasívne

Pracovné zaradenie:
• 1988 -1991: interný ašpirant, Katedra patologickej fyziológie a experimentálnej patológie LF UPJŠ
• 1991 -1995: vedecký pracovník, Ústav Patofyziológie LF UPJŠ
• 1995 - 2003: odborný asistent, Ústav Patologickej fyziológie LF UPJŠ
• 2003 - 2007: docent, Ústav Patologickej fyziológie, UPJŠ LF
• 2007: mimoriadny profesor, Ústav Patologickej fyziológie, UPJŠ LF

Akademické tituly a hodnosti

• Doktor medicíny (MUDr.), 1988, Lekárska fakulta UPJŠ , s vyznamenaním
Kandidát lekárskych vied (CSc.), 1994, UK Bratislava
Docent normálnej a patologickej fyziológie, 2003, UPJŠ Košice

Ocenenia

• Cena Spoločnosti pre fyziológiu a patológiu dýchania za najlepšie publikácie za rok 1991
• Cena za najlepšiu pôvodnú publikáciu LF UPJŠ v roku 1997
• Jesseniova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za rok 1999 (spoluautor monografie
• Cena za najlepšiu publikáciu LF UPJŠ v roku 1999 (spoluautor monografie)

Štúdium v zahraničí

• Neurofyziologické oddelenie II. Fyziologického inštitútu Univerzity v Göttingene (1992-1993) (prof. D.W. Richter)

Výučba

Pedagogická činnosť:
Prednášky a vedenie praktických cvičení a seminárov z predmetov:

• Patologická fyziológia, UPJŠ LF, 3. roč. všeob. lek.,
• Patofyziológia a patofyziológia ústnej dutiny, UPJŠ LF, 3. roč. zub.lek.,
• Pathological physiology, UPJŠ LF, 3rd y. general medicine
• Základy molekulovej medicíny, UPJŠ LF, 4.-5. roč. všeob. lek.,
• Fundamentals of molecular medicine, UPJŠ LF, 4.-5th y. general medicine
• Klinická fyziológia - spánková medicína, UPJŠ LF, 4-5 roč. všeob. lek.
• Clinical physiology – sleep medicine, UPJŠ LF, 4-5 roč. všeob. lek.
• Oral Pathophysiology, UPJŠ LF, 3rd y. dental medicine
• Patologická fyziológia, UPJŠ LF, 2.roč. ošetrovateľstvo
• Normálna a patologická fyziológia , UPJŠ LF, 1. roč.verejné zdravotníctvo
• Patologická fyziológia, UPJŠ LF, 2 roč. fyzioloterapia
• Fyziológia a patofyziológia, UPJŠ LF, 1. roč., laboratórne vyšetrovacie metódy
• Patobiochémia a klinická biochémia, UVL,, 2, roč. farmácia

Výskum

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 3
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 6
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 8
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 4
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 25
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 13
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 28
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 8
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 15
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 33
AFL Postery z domácich konferencií 1
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 6
BCI Skriptá a učebné texty 1
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 4
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 2
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 2
Spolu 162

Projekty

• V súčasnosti riešené projekty: 3
• Celkový počet vyriešených projektov: 10
• Celkový počet podaných projektov: 21


1. Projekty riešené v súčasnosti

Grant bez zahraničnej spoluúčasti – spoluriešiteľ

• Tomori, Z. et al.:: Kardio-pulmonálno-cerebrálna resuscitácia a auto-resuscitácia voluntárnymi a reflexnými lapavými dychmi a kašľom. 1.1.2006- 31.12.2009, APVV-20-047705.
• Ništiar, F. et al.: Alternatívne (neanimálne) metódy pre testovanie (toxicity a mutagenity) chemických látok: využitie prvokov a cicavčích buniek. 1.1.2006 – 31.12.2008, VEGA 1/3494/06

• Beňačka, R., Tomori, Z., Lovásová, E., Švorc, P., Sedláková, E.: Respiračné, cirkulačné a vegetatívne účinky reflexov z branchiogénnej oblasti u respiračných a srdcovo-cievnych ochorení. 1.1.2006 - 31.12.2008 VEGA 1/3363/06

2. Vyriešené projekty

Grant so zahraničnou spoluúčasťou – spoluriešiteľ

• Tomori, Z.a spol.: Spánkové poruchy dýchania na Slovensku (Sleep related breathing disorders in Slovakia), JSEP, TEMPUS projekt 1994-1998.

Grant bez zahraničnej účasti – vedúci
• Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V., Kuchta. M., Krcho, P.: Elektrofyziologická analýza kmeňových a kortikálnych funkcií počas akútneho zlyhania dýchania. 1.1.1996 - 31.12.1998, VEGA 1/3264/96.
• Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V., Kuchta, M.: Obnova vitálnych funkcií pri akútnom respiračnom zlyhaní reflexami z horných dýchacích ciest. 1.1.1997 – 31.12.1999, VEGA 1/4422/97
• Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V., Kuchta, M.: Reflexné ovplyvnenie respiračného zlyhania a vegetatívnych zmien pri spánkovom apnoe z trigeminálnej a glossofaryngeálnej aferentnej oblasti. 1.1.2001 - 31.12.2002, VEGA 1/8296/01.
• Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V.: Ovplyvnenie prejavov respiračného zlyhávania a vegetatívnych zmien reflexnými podnetmi z trigeminálnej a glossofaryngeálnej oblasti., 1.1 2004 – 31.12. 2005, VEGA 1/1200/04.

Grant bez zahraničnej účasti – spoluriešiteľ

• Tomori, Z., Beňačka, R., Donič,V., Lovásová E., Petrovičová, J., Kuchta, M., Geročová, E.: Dráždenie horných dých. ciest resp. ich aferentných nervov a rôzne apnoické stavy. 1.1.1994 - 31.12.1996, VEGA 1/1208/94
• Tomori, Z., Šofránková, A., Beňačka, R., Donič, V., Páleníková, R., Čalfa, J., Lovásová, E., Ništiarová, A., Kuchta, M., Kovářová, M.: Kardiorespiračné a neurofyziologické zmeny pri reverzibilnom respiračnom zlyhaní a experimentálnom diabete. 1.1.1991- 31.12.1993, VEGA 1/990556/92
• Tomori, Z., Beňačka, R., Donič, V., Kuchta, M., Tormášiová, M., Geročová, E., Szabóová, E., Doničová, V., Koval, Š., Štammová, E., Bejda, P., Rácz, O.: Reflexy z horných dýchacích ciest a ich klinickofyziolofické aplikácie pri kardiorespiračnom zlyhávaní. Inštitucionálny grant LF UPJŠ 1998- 2001
• Donič, V, Tomori, Z., Doničová, V, Beňačka, R, Krcho, P., Szaboová, E., Koval, Š., Šatammová, E., Kuchta , M. : Význam reflexov z horných dýchacích ciest pri rozvoji, diagnostike a liečbe spánkového apnoe a jeho následkov, 1.1.1998 - 31.12.2000 VEGA 1/4422/97
• Švorc, P., Bračoková, I., Donič, V., Kujaník, Š., Kassayová, K., Štimmelová, Richtáriková, Z., Petrášová, D., Hijová, E., Siroťáková, Tomori, Z., Beňačka, R., Lukačínová, A.: Modulačné vplyvy porúch ventilácie na vznik a vývoj komorových arytmií v experimente a klinickej praxi vo svetle chronofyziológie. VEGA 1/0512/03.
• Rácz, O., Ništiar, F:, Beňačka, R., Lovásová, E., Šipulová, A., Klimeš, I., Šebeková, K., Homzová, K.: Teoretické východiská a praktická realizácia didaktiky predmetu „Základy molekulovej medicíny“. 1.1. 2002- 31.12 2005. KEGA 8/0151/02


3.Ostatné podané projekty

• Beňačka, R., Tomori, Z., Švorc, P., Sedláková, E., Lovásová, E., Krcho, P., Firment, J., Ništiarová, A.: Kardiovaskulárne, respiracné a vegetatívne úcinky reflexov z branchiogénnej oblasti u srdcových dysrytmií a kardio-respiracných porúch. 1.1. 2008 – 1.12. 2010.
• Beňačka, R., Tomori, Z., Donič, V., Kuchta. M., Krcho, P.: Elektrofyziologická analýza zmien v spontánnej a evokovanej kmeňovej a kortikálnej aktivite v predikcii vývoja pošekodenia mozgu počas akútneho zlyhania dýchania. VEGA , 1.1.1995 – 31.12.1998
• Beňačka, R., Rácz, O., Mirossay, L., Klimeš, I., Ništiar, F.: Predmet "Molekulárne základy chorobných procesov" v modernej koncepcii medicínskeho štúdia. KEGA, 1.1.1997- 31.12.1999
• Beňačka, R., Rácz, O., Mirossay, L., Klimeš, I., Ništiar, F.: Učebné texty “Celulárna a mole¬kulárna patofyziológia – molekulárne základy chorobných procesov” v modernej koncepcii medicínskeho štúdia. KEGA, 1.1.2001 - 31.12.2002
• Beňačka, R., Donič, V., Tomori, Z., Bejda, P., Doničová, V., Koval, Š., Kuchta, M., Szaboóvá, E.: Respiračné, kardiovaskulárne a vegetatívne poruchy počas akútneho zlyhania dýchania a spánku a obnova kardiorespiračných funkcií reflexami z horných dýchacích ciest. 2001-2007, LF UPJŠ
• Tomori, Z., Redahammer, R., Tatár, M., Hanáček, J., Beňačka, R., Donič, V., Rácz, O., Kuchta, M., Szaboóvá, E., Krcho. P.: Klinická fyziológia a prax spánkovej medicíny – učebnica pre lekárske fakulty a príručka pre doškolovanie lekárov. KEGA, 1.1.1998 - 31.12.2000
• Rácz, O., Beňačka, R., Ništiar, F.: Predmet "Klinická fyziológia" v modernej koncepcii medicínskeho štúdia.KEGA, 1.1.1997 - 31.12.1999
• Donič, V., Tomori, Z., Doničová, V., Beňačka, R., Szaboóvá , E., Koval, Š., Kuchta, M.: Súčasné monitorovanie zmien krvného tlaku, ST segmentu elektrokardiogramu a variability srdcovej frekvencie u porúch súvisiacich so spánkom. VEGA, 1.1.2002 - 31.12.2004

Vybrané publikácie

• Beňačka, R., Tomori, Z.: The sniff-like aspiration reflex evoked by electrical stimulation of the nasopharynx. Respir. Physiol.,102 (2-3), 1995, s.163-174.
• Lalley, P.M., Beňačka, R., Bishoff, A.M., Richter, D.W.: Nucleus raphe obscurus evokes 5HT-1A receptor mediated modulation of respiratory neurons. Brain Res., 747(1), 1997, s.156-159.
• Richter, D.W., Champagnat, J., Jacquin, T., Beňačka, R.: Calcium and calcium-dependent potassium currents in medullary respiratory neurons. J. Physiol.(London) , 470, 1993, s. 23-33.
• Tomori Z, Beňačka, R., Donič, V.: Mechanisms and clinicophysiological implications of the sniff- and gasp-like aspiration reflex. Respir.Physiol., 114(1),1998, s. 83-98.