Auskultačný simulátor / Auscultatory simulator

Dýchacie šelesty / breathing samples

(A) Základné dýchacie šelesty

1. Normálne dýchanie
2. Vezikulárne dýchanie
3. Broncho-vezikulárne dýchanie
4. Bronchiálne dýchanie
5. Tracheálne dýchanie

(B) Vedľajšie dýchanie šelesty

6. Piskoty (polyfónne)
7. Piskoty (monofónne)
8. Vrzoty
9. Chropky (malých bunblín)
10. Chropky (veľkých bublín)
11. Stridor
12. Pleurálny trecí šelest

Dodatočné zvukové vzorky

13. Kavernózne dýchanie
14. Egofónia
15. Pectorilokvia
16. Pľúcny edém

(A) Basic breathing sounds

1. Normal breathing
2. Vesicular breathing
3. Bronchovesicular breathing
4. Bronchial breathing
5. Tracheal breathing

(B) Adventitios lung sounds

6. Wheezes
7. Wheezes - monophonic
8. Rhonchi
9. Crackes (rales) fine
10. Cracles (rales) coarse
11. Stridor
12. Pleural friction rig

Additional sound samples

13. Cavernous breathing
14. Egophonia
15. Pectoriloquia
16. Pulmonary edemaKardiálne ozvy a šelesty / cardiac murmurs (examples)

Kardiálne ozvy a šelesty

1. Normálne ozvy
2. Pľúcna stenóza
3. Aortálna stenóza
4. Aortálna insuficiencia
5. Mitrálna stenóza
6. Prolaps mitrálnej chlopne
7. Holosystolický šelest (mitrálna insuficiencia)
8. Včasný systolický ejekčný šelest
9. Včasné systolické kliknutie
10. S3 galop (cval)
11. S4 galop (cval)
12. Porucha komorového septa
13. Porucha predsieňového septa P
14. Porucha predsieňového septa IC
15. Patent ductus arteriosus

Cardiac murmurs (examples)

1. Normal sounds
2. Pulmonary stenosis
3. Aortic stenosis
4. Aortic regurgitation
5. Mitral stenosis
6. Mitral valve prolapse
7. Holosystolic (mitral regurgitation)
8. Midsystolic ejection murmur
9. Midsystolic click
10. S3 Galop
11. S4 Gallop
12. Ventricular septal defect
13. Atrial septal defect P
14. Atrial septal defect IC
15. Patent ductus arteriosus