pafyNET

Z histórie

V roku 1988, po príchode nového prednostu Prof. Z. Tomoriho, sa začalo intenzívne zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky na našom ústave. Prvý personálny počítač (slušovický zázrak - 286/12MHz! ) na fakulte (a jeden z prvých v Košiciach vôbec) bol uvedený do prevádzky práve na našom pracovisku. Postupne sa výpočtová technika začala uplatňovať a udomácňovať v rôznych oblastiach výskumu a výuky, na našom pracovisku najmä v monitorovaní a vyhodnocovaní akútnych experimentov na zvieratách, v oblasti patofyziológie terminálnych stavov, pri príprave publikácií a pri automatizovaní administratívnych prác. Takisto v rámci UPJŠ bolo naše pracovisko medzi prvými, na ktorom sa realizovalo pripojenie na medzinárodnú akademickú sieť EARN (prostredníctvom modemu sme sa pripájali komutovanou telefónnou linkou cez ÚVT na server ČVUT v Prahe). Aj neskôr mala výpočtová technika zelenú za "prednostovania" Doc. Šofrankovej i Doc. Rácza. Účasťou v rôznych projektoch aj európskeho významu sa podarilo získať prostriedky na ďalší rozvoj tejto oblasti. Vďaka sponzorom sa vybudovala lokálna počítačová sieť a získali sa ďalšie PC.

Súčasnosť

Dnes je v prevádzke lokálna sieť (1Gb/s) s pripojením 15 personálnych počítačov. Možno povedať, že každý pracovník ústavu má na stole vlastný počítač a je v tomto smere nezávislý. K dispozícii sú dve moderné sieťové tlačiarne a grafická stanica pre konečnú úpravu publikačných výstupov. Toto vybavenie umožňuje priamo na pracovisku vytvoriť napr. skriptá aj učebnicu. Pre praktickú výučbu sú k dispozícii 2 počítače s podporou multimédií s výstupom na TV resp. projektor.

Výskum

Za posledných 15 rokov vzniklo na ústave množstvo programov a metodík pri výskume reflexov z horných dýchacích ciest a pod. Najprv sa merania robili na báze mikropočítačov PMD-85. Prelom nastal r. 1990 zakúpením meracieho systému LabWindows od National Instrument, ktorý dodnes svojimi parametrami spĺňa vysoké kritériá. Meracia karta AT-MIO-16L-9 dokáže ovzorkovať ľubovoľný signál až 100-tisíc vzorkami za sekundu a uložiť ich na pevný disk. Na báze tohto systému v spolupráci s Katedrou počítačov a informatiky EF TU Košice vznikol ako diplomová práca program na 8-kanálový zber dát. Naň naväzoval program na vyhodnocovanie dychového vzoru. V spolupráci s EF TU Košice vznikli aj ďalšie programy - vyhodnocovanie výkonového a koherentného spektra EEG a EMG signálov a neskôr program na priestorové sieťové zobrazenie časovo závislých veličín. Program na jednokanálové vyhodnocovanie dychového vzoru vznikol vo vlastnej réžii v r. 1991. Na báze meracej kary AT-MIO-16L-9 vznikol aj program na vyhodnocovanie evokovaných potenciálov u pokusných zvierat. S inou meracou kartou - PCL-812 spolupracuje program na riadenie tlakovej stimulácie horných dýchacích ciest. Za zmienku stoja aj ďalšie drobné programy - program na zber výsledkov z biochemického analyzátoru COBAS MIRA, či ošetrenie problému Y2K pre niektoré staršie BIOS-y. Žiaľ so všeobecným útlmom základného výskumu v neskoršom období nastal útlm aj v tejto oblasti. Napriek tomu sa radi podelíme o svoje skúsenosti.

LAN


WEB - http://patfyz.medic.upjs.sk

Dobudovaním sieťovej štruktúry na ústave a na celej fakulte boli vytvorené podmienky na ďalší rozvoj sieťových aplikácií a najmä internetu. Bez prídavnych nákladov na hardver bol v r. 2000 spustený ústavný web server. Jeho hlavnou úlohou bola propagácia činnosti ústavu, jeho výsledkov, uľahčenie prístupu k informáciám ústavu, najmä však lepšia dostupnosť študijných materiálov pre študentov. Najmä v posledne uvedenej oblasti nastalo citelné zlepšenie, na čo sme zaznamenali aj pozitívnu odozvu zo strany študentov. Po prechode na TP kabeláž nastalo zlepšenie aj v dostupnosti servra. V r. 2010 bol spustený web server na výkonnejšom "železe", čím sa opäť zvýšila jeho dostupnosť.

WAP - http://patfyz.medic.upjs.sk/wap.wml

Od r. 2003 je možné základné informácie o ústave a aktualizácii webu zístať aj pomocou wap prístupu z mobilného telefónu. Server sám rozhoduje, podľa použitého prehliadača, ktorú verziu (html, resp. wml) poskytne klientovi. Na http://www.operamini.com je možné voľne stiahnuť aj úplný webový prehliadač s GPRS/EDGE/3G pre rôzne platformy mobilných zariadení.

Košice, 2010

 
        © Copyright 1999-2024. Ústav patologickej fyziológie LF