Archívrok 2023Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v letnom semestri akademického roka 2022/2023 
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v letnom semestri akademického roku 2022/2023 
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v letnom semestri letnom akademického roku 2022/2023
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Fyzioterapia letný semester, akademický rok 2022/2023
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 2. ročník št. odboru Ošetrovateľstvo, letný semester, akademický rok 2022/2023
Harmonogram prednášok a seminárov z Patofyziológie pre 1. ročník št. odboru Verejné zdravotníctvo, letný semester, akademický rok 2022/2023


Program pregraduálnej výučby - výberový predmet 3. ročník - Molekulová patofyziológia 
Harmonogram predmetu Klinická patofyziológia - výberový predmet, 3. ročník


Časový harmonogram výučby Ústavu patologickej fyziológie v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 - (20.9.2023)
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patologickej fyziológie pre študentov III. ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2023/2024 - (14.9.2023)
Harmonogram prednášok, praktických cvičení a seminárov z Patofyziológie a patofyziológie ústnej dutiny pre študentov III. ročníka zubného lekárstva v zimnom semestri akademického roku 2023/2024 - (14.9.2023)Druhý opravný termín tretieho a štvrtého kreditného testu pre študentov všeobecného aj zubného lekárstva bude:
v stredu 7.6.2023 o 10.00 hod. v praktikárni ústavu
.
Študenti sa musia prihlásiť na opravný termín na e-mail: eva.sedlakova@upjs.sk.

Registrácia do 6.6.2023 do 16.00hod.
Prezenčná skúška z Patofyziológie šk. rok 2022/2023

Písomná časť skúšky - ROGO - pondelok
(vždy v týždeň keď je ústna skúška). Skúška začína o 9.00 hod. v P2. Zraz je o 8:30 hod. Test:
VL: 35 otázok - 70 min.
ZL: 30 otázok - 60 min.
Ba: 30 otázok - 60 min.
Známka z testu bude v AIS2. V prípade absolvovania testu ROGO (známka A-E) pri opakovaní skúšky (neúspešná ústna časť) sa už písomná neopakuje. Test píšu všetci študenti (opakovane zapísaný predmet).

Ústna časť skúšky - utorok - piatok
podľa prihlásenia študenta v AIS2. Skúška prebieha od 8.00 na Ústave patologickej fyziológie - 8.poschodie (ak nie je určené inak). Priebeh skúšky je nasledovný:
1) Vylosovanie otázky
2) Určenie približného času skúšky
3) Príprava na skúšku (15-20 min)
4) Odpoveď

Doc. MUDr. R.Beňačka, CSc. prednosta ústavuDodatočný termín pre overenie prístupu do systému ROGO:
rogo.lf.upjs.sk.
19.5.2023 - 07:00-23:00
V prípade problémov s pripojením alebo nezobrazenia testu kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk alebo martin.kurpas@upjs.sk.
V čase rigoróznej skúšky ústav nemôže niesť zodpovednosť za technické ťažkosti.

Písomná časť rigorózneho testu sa uskutoční cez systém ROGO.
Je potrebné vopred si vyskúšať pripojenie do sytému  ROGO !!!
V čase rigoróznej skúšky ústav nemôže niesť zodpovednosť za technické ťažkosti.

Vopred je potrebné overiť prístup do systému ROGO - rogo.lf.upjs.sk. Termíny:
12.5.2023 - 07:00-23:00 a/alebo
15.5.2023 - 07:00-23:00 a/alebo
17.5.2023 - 07:00-23:00
V prípade problémov s pripojením alebo nezobrazenia testu kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk alebo martin.kurpas@upjs.sk.Opravný termín kreditných testov zimného a letného semestra bude v termíne: 

Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo Streda 24.5.2023 P2 od 10.00 hod.

Prosíme študentov, aby sa zaregistrovali na emailovej adrese eva.sedlakova@upjs.sk, alebo osobne na Ústave patologickej fyziológie (8. posch.). Do registrácie napísať: meno, skupina, študijný program (VL, ZL) a typ testu (S/N 3,4, otvorené otázky 3,4), ktorý budú opravovať. Trvanie testu je 60 min. tj rovnaký ako v riadnom termíne.Sylaby - letný semester

Sylabus 14 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 13 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 12 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 11 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 10 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 9 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 8 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 7 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 6 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 5 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 4 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 3 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 2 leto 2022-2023.pdf
Sylabus 1 leto 2022-2023.pdfrok 2022

Témy kreditných testov

Témy 1. kreditného testu - VL (október/2022)
Témy 1. kreditného testu - ZL (október/2022)
Témy 2. kreditného testu - VL (december/2022)
Témy 2. kreditného testu - ZL (december/2022)
Témy 3. kreditného testu - VL (marec/2022)
Témy 3. kreditného testu - ZL (marec/2022)
Témy 4. kreditného testu - VL (marec /2022)
Témy 4. kreditného testu - ZL (marec /2022)
Témy 5. kreditného testu - VL (máj/2022)
Témy 5. kreditného testu - ZL (máj/2022)Sylaby zimný semester

Sylabus 13. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 12. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 11. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 10. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 9. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 8. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 7. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 6. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 5. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 4. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 3. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 2. týždeň zima 2022-2023.pdf
Sylabus 1. týždeň zima 2022-2023.pdfInformácia o termíne záverečnej skúšky z patologickej fyziológie v prvých troch týždňoch výučby v zimnom semestri šk. roku 2022/2023.

Záverečná skúška z patologickej fyziológie pre študentov s opakovane zapísaným predmetom v šk. roku 2022/2023 sa bude konať: písomná časť vo štvrtok 22.9.2022 o 17,00, ústna časť v piatok 23.9.2022 o 13,00. Písomná časť bude dištančne vo forme online rogo testu. Ústna časť bude prebiehať prezenčnou formou na Ústave patologickej fyziológie. Pri opakovane zapísanom predmete je študent povinný absolvovať obe časti skúšky, písomnú aj ústnu.

Upozorňujeme, že podľa článku 13., bodu 9. Študijného poriadku UPJŠ LF má študent pri opakovanom zapísaní si predmetu v danom školskom roku nárok na jeden riadny a jeden opravný termín.OZNAM

Prezenčná skúška z Patofyziológie šk. rok 2021/2022

Písomná časť skúšky - ROGO -  pondelok (vždy v týždeň keď je ústna skúška). Skúška začína o 9.00 hod. v Posluchárni 1. Zraz je o 8:30 hod.
Test: VL: 35 otázok - 70 min., ZL: 30 otázok - 60 min. Ba: 30 otázok - 60 min. Známka z testu bude v AIS2. V prípade absolvovania testu ROGO (známka A-E) pri opakovaní skúšky (neúspešná ústna časť) sa už písomná neopakuje. Test píšu všetci študenti (opakovane zapísaný predmet).

Ústna časť skúšky - utorok - piatok podľa prihlásenia študenta v AIS2.
1) Vylosovanie otázky
2) Určenie skúšajúceho
3) Čas na prípravu (15-20 min)
4) Odpoveď

Doc. MUDr. R.Beňačka, CSc.
prednosta ústavuDruhý opravný termín kreditných testov letného semestra Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo bude v termíne:

Piatok 3.6.2022 o 8.30 hod. v posluchárni P1
Trvanie:
VL - test Á/N - 60 min., otvorené otázky - 60 min.
ZL - test Á/N - 45 min., otvorené otázky - 60 min.

Prosíme študentov, aby sa zaregistrovali na emailovej adrese eva.sedlakova@upjs.sk, alebo osobne na Ústave patologickej fyziológie (8. posch.). Do registrácie napísať: meno, skupina, študijný program (VL, ZL) a typ testu (S/N 3,4,5, otvorené otázky 3,4,5), ktorý budú opravovať.Je nutné vopred si vyskúšať pripojenie do príslušného modulu systému ROGO !!!
V čase písania rigorózneho testu ústav nemôže zodpovedať za technické ťažkosti.

19.5.2022 - 08:00-23:00 - rogo.lf.upjs.sk
V prípade problémov s pripojením alebo sa vám nezobrazí test kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk alebo martin.kurpas@upjs.skOpravný termín kreditných testov letného semestra bude v termíne: 

Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo

Streda 25.5.2022 P1 od 9.00 hod.
Trvanie:
VL - test Á/N - 60 min., otvorené otázky - 60 min.
ZL - test Á/N - 45 min., otvorené otázky - 60 min.

Prosíme študentov, aby sa zaregistrovali na emailovej adrese eva.sedlakova@upjs.sk, alebo osobne na Ústave patologickej fyziológie (8. posch.). Do registrácie napísať: meno, skupina, študijný program (VL, ZL) a typ testu (S/N 3,4,5, otvorené otázky 3,4,5), ktorý budú opravovať.
Trvanie testu je 60 min. tj rovnaký ako v riadnom termíne.


Písomná časť rigorózneho testu sa uskutoční cez system ROGO.
Je nutné vopred si overiť prístup do systému ROGO - rogo.lf.upjs.sk. Termíny:
7.5.2022 - 08:00-23:00 a/alebo
9.5.2022 - 08:00-23:00 a/alebo
16.5.2022 - 08:00-23:00
V prípade problémov s pripojením alebo sa vám nezobrazí test kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk alebo martin.kurpas@upjs.skOZNAM - Pozor, zmena !

Milí študenti !
2.kreditný test letného semestra z nervového systému a obličky sa začne písať v 8.týždni od 7.4.2022 (štvrtok) a bude pokračovať podľa rozvrhu jednotlivých skupín na praktickom cvičení (8., 11., 12. a 13.4.). Zmena sa týka VL, ZL, GM a DM.

Zmenu termínov si vyžiadali personálne zmeny na ústave i karanténne opatrenia v rámci COVID. Ďakujeme za pochopenie.
Sylaby

Sylabus 14. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 13. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 12. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 11. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 10. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 9. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 8. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 7. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 6. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 5. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 4. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 3. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 2. týždeň letný semester 2021-2022
Sylabus 1. týždeň letný semester 2021-2022rok 2021

OZNAM

Ako bolo oznámené na začiatku semestra, metóda, ktorá sa použije na jednu alebo druhú časť zápočtového testu, závisí od aktuálnej formy štúdia v danom týždni (prezenčná/ distančná), ako je uvedené v COVID automate

a) Test ROGO (viacnásobná voľba, S, N) sa bude konať na diaľku v určenom termíne - počas pracovného týždňa v popoludňajších hodinách. Presné údaje nasledujúci týždeň.

b) Otvorená časť testu (kvíz) sa uskutoční alternatívnym spôsobom: - prezenčne - v prípade prezenčného štúdia - distančne a to v oznámenom čase v prípade diaľkového štúdia.

Výsledky testu ROGO budú v AISe. Výsledky otvorenej časti testu budú oznámené do troch týždňov na cvičení a zapísané v AISe.

Doc. Beňačka, prednostaOpravný test 2 - dištančne

Opravný test 2 pozostáva z rovnakých častí a má obdobný časový harmonogram ako kreditný test počas semestra: 1 test ROGO a 1 test OPEN. (Trvanie ROGO pre pre VL a ZL  je iný a označený nižšie) Študenti si môžu vybrať, ktoré časti v ktorých neuspeli si chcú opraviť (ROGO alebo OPEN z Testu 1 (Etiológia) a Testu 2 (Patogenéza). Po prihlásení do ROGO si študent vyberie vhodný test: Etiológia alebo Patogenéza. Po otvorení Sharepointu na stiahnutie testu OPEN si študent vyberie príslušný test, ktorý chce opraviť. Verzie sú jasne označené. Dôkladne si to skontrolujte, prosím. Čas na dokončenie testu OPEN je 60 minút.

Študenti sa zaregistrujú e-mailom na sekretariáte silvia.hulicova@upjs.sk alebo na adrese eva.sedlakova@upjs.sk. Registračný e-mail musí obsahovať: meno, skupina, študijný program (GM/DM), a čo chce študent písať/opravovať. Študenti sa môžu prihlásiť v jednom opravnom termíne na 1 test ROGO a 1 test OPEN (napr. ROGO (Etiol)+ OPEN (Etiol) alebo ROGO (Patg) + OPEN (Etiol) a pod. alebo len OPEN (Etiol) alebo len OPEN (Patg). Registrácia sa končí v stredu 2.2.2022 o 9:00 hod. Je potrebné sa aktívne zaujímať o výsledok testu.


2.2.2022

Rogo - rogo.lf.upjs.sk
(pozri v názve testu - Etiológia alebo Patogenéza)

ZL 14.00 - 14.45
VL 14.00 - 15.00

Otvorené otázky:
ZL a VL - 15.30 - 16.30Opravný test 1 - dištančne

Opravný test 1 pozostáva z rovnakých častí a má obdobný časový harmonogram ako kreditný test počas semestra: 1 test ROGO a 1 test OPEN. (Trvanie ROGO pre pre VL a ZL  je iný a označený nižšie) Študenti si môžu vybrať, ktoré časti v ktorých neuspeli si chcú opraviť (ROGO alebo OPEN z Testu 1 (Etiológia) a Testu 2 (Patogenéza). Po prihlásení do ROGO si študent vyberie vhodný test: Etiológia alebo Patogenéza. Po otvorení Sharepointu na stiahnutie testu OPEN si študent vyberie príslušný test, ktorý chce opraviť. Verzie sú jasne označené. Dôkladne si to skontrolujte, prosím. Čas na dokončenie testu OPEN je 60 minút.

Študenti sa zaregistrujú e-mailom na sekretariáte silvia.hulicova@upjs.sk alebo na adrese eva.sedlakova@upjs.sk. Registračný e-mail musí obsahovať: meno, skupina, študijný program (GM/DM), a čo chce študent písať/opravovať. Študenti sa môžu prihlásiť v jednom opravnom termíne na 1 test ROGO a 1 test OPEN (napr. ROGO (Etiol)+ OPEN (Etiol) alebo ROGO (Patg) + OPEN (Etiol) a pod. alebo len OPEN (Etiol) alebo len OPEN (Patg). Registrácia sa končí v stredu 12.1.2022 o 9:00 hod.


12.1.2022

Rogo - rogo.lf.upjs.sk
(pozri v názve testu - Etiológia alebo Patogenéza)

ZL 14.00 - 14.45
VL 14.00 - 15.00

Otvorené otázky:
ZL a VL - 15.30 - 16.30Druhý kreditný test sa koná v 13. výučbovom týždni. 

Test ROGO (Áno/Nie) - rogo.lf.upjs.sk
V prípade problémov s pripojením alebo sa vám nezobrazí test kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk.
V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že počas vyplňovania testu dôjde k prerušeniu spojenia so serverom a test sa nedá ukončiť. V tom prípade urobte snímky obrazovky s vyznačenými odpoveďami a pošlite tieto snímky na martin.kurpas@upjs.sk. Test bude vyhodnotený manuálne.

termíny:
ZL - štvrtok 16.12. - 16:00-16:45
VL - piatok 17.12. - 14:30-15:30

Otvorená časť testu (kvíz)  - dištančne

Odkaz na stiahnutie súboru - Word (* .docx) bude aktuálny v danom čase.
(Využíva službu Office365 SharePoint - zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou účtu Office365)

termíny a odkazy:
ZL - štvrtok 16.12. od 17:15 do 18:00
VL - piatok 17.12. od 16:00 do 17:00

Stiahnite si súbor do počítača. Potom súbor upravte. Študenti musia poslať svoje vyplnené súbory na e-mailový účet učiteľa do 5 minút po uplynutí časového limitu stanoveného pre test s otvorenými otázkami. Priložený súbor musí obsahovať nasledujúce povinné identifikátory: meno.priezviskoSkXY, kde X je číslo skupiny, Y znamená VL alebo ZL. Študentom sa odporúča, aby si vopred pripravili e-mail s e-mailovou adresou učiteľa, aby ušetrili čas jednoduchým vložením prílohy a odoslaním e-mailu.Prvý kreditný test sa koná v 6. výučbovom týždni. 

Test ROGO (Áno/Nie) - termíny:

VL - 27.10.2021 od 17:00 do 18:00
ZL - 28.10.2021 od 16:00 do 16:45

Otvorená časť testu (kvíz)  - prezenčne na cvičeníSylaby

Sylaby zimný semester 2021/2022 14. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 13. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 12. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 11. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 10. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 9. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 8. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 7. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 6. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 5. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 4. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 3. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 2. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2021/2022 1. týždeň VL ZL

OZNAM


Informácia o termíne záverečnej skúšky z patologickej fyziológie v prvých troch týždňoch výučby v zimnom semestri šk. roku 2020/2021. 

Záverečná skúška z patologickej fyziológie pre študentov s opakovane zapísaným predmetom v šk. roku 2020/2021 sa bude konať: písomná časť v pondelok 27.9.2021 o 15:30, ústna časť vo štvrtok 30.9.2021 o 14:00. 
Podľa článku 13., bodu 13. Študijného poriadku UPJŠ LF: Študent Fakulty, ktorý splnil podmienky pre absolvovanie zapísaného predmetu vykonaním skúšky, ale ju neabsolvoval úspešne v danom akademickom roku a chce daný predmet ako opakovane zapísaný predmet absolvovať v prvých troch týždňoch výučby v zimnom semestri v nasledujúcom akademickom roku, musí podať žiadosť najneskôr do 31. augusta. Skúšku podľa prvej vety možno vykonať len s predchádzajúcim súhlasom garanta predmetu.
Na základe vyššie spomenutého bodu, študenti, ktorí majú záujem sa prihlásiť na záverečnú skúšku z patologickej fyziológie v tomto termíne musia písomne požiadať o súhlas prednostu ústavu. V žiadosti musí byť uvedený dôvod, prečo študent nemohol absolvovať skúšku v riadnom skúšobnom termíne školského roku 2020/2021 alebo prečo to nebude možné v riadnom letnom skúšobnom termíne šk. roku 2021/2022. Žiadosti adresujte na e-mailovu adresu sekretariátu ústavu silvia.hulicova@upjs.sk.
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bude vo fome online rogo testu. Ústna časť bude v súlade s platným Covid automatom pre zimný semester AR 2021/22, v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v Košickom okrese, prebiehať prezenčnou, alebo dištančnou formou.
Upozorňujeme, že podľa článku 13., bodu 9. Študijného poriadku UPJŠ LF má študent pri opakovanom zapísaní si predmetu v danom školskom roku nárok na jeden riadny a jeden opravný termín.OZNAM

Distantná skúška z Patofyziológie šk. rok 2020/2021

Písomná časť skúšky 23.8. ROGO - Pondelok 12.00

Písomná časť skúšky - ROGO Pondelok 13.00 (vždy v týždeň keď je ústna skúška)
Test: VL: 35 otázok - 70 min., ZL: 30 otázok - 60 min. Ba: 30 otázok - 60 min.
Známka z testu v AIS2. Je súčasťou skúšky.
V prípade absolvovania testu ROGO (známka A-E) pri opakovaní skúšky (neúspešná ústna časť) sa už písomná neopakuje.

Ústna časť skúšky - Utorok - Piatok podľa prihlásenia študenta v AIS2.
Prihlásenie do schôdze MSTeams: PATFYZ Exams / Skusky - registrácia 8.00 - 8.15
1) vylosovanie otázky
2) určenie skúšajúceho - virtuálne skúšanie: PATFYZ Exam - Meno 
3) približná časenka (pripravený 30 min. pred)
4) ďalšie inštrukcie
Začiatok skúšok: 9.00

Pre objektívnu evaluáciu z predmetu vyžadujú skúšajúci od prihlásených študentov kontinuálne vizuálne a auditívne spojenie zodpovedajúcej kvality. Za svoje pripojenie je zodpovedný uchádzač ! Priebeh skúšky je zaznamenávaný pre potreby ústavu.

Informácie v predošlých cvičeniach a v zápočtovom týždni - učitelia. Iné detaily v manuáli.

Doc. Beňačka, prednosta


Radi by sme upriamili pozornosť študentov, aby sa registrovali počas skúškového obdobia rovnomerne, t.j. aj na prvé termíny skúškového obdobia. Pre pochopenie, tieto termíny sa nevyhnutne rátajú do celkového objemu ponúkaných termínov, ktoré z personálneho, hygienického i prevádzkového hľadiska nemôže ústav ponúkať redundantne a na želanie neskôr, obzvlášť v tejto situácii. Termíny, ktoré nebudú využité nevyhnutne prepadnú.Sylaby -  Všeobecné a zubné lekárstvo

Sylaby letný semester 2020/2021 14. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 13. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 12. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 11. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 10. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 9. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 8. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 7. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 6. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 5. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 4. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 3. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 2. týždeň VL ZL
Sylaby letný semester 2020/2021 1. týždeň VL ZLSylaby -  Bakalárske smery


Sylaby letný semester 2020/2021 14. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 13. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 12. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 11. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 10. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 9. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 8. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 7. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 6. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 5. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 4. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 3. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 2. týždeň 
Sylaby letný semester 2020/2021 1. týždeň Prvé opravné termíny kreditných testov letného semestra (otvorené otázky) budú v nasledovných termínoch:


Všeobecné lekárstvo
Test 3
(KVS, hematológia, respirácia): Streda 26.5.2021 otvorené otázky 14:00-15:00
Otvorené otázky

Test 4
(NS, obličky): Štvrtok 27.5.2021 otvorené otázky 14:00 -15:00
Otvorené otázky

Prosíme študentov, aby sa zaregistrovali na emailovej adrese eva.sedlakova@upjs.sk. Do registrácie napísať: meno, skupina, študijný program (VL) a typ testu. (otvorené otázky, 3..4.. test).Bakalárske smery - opravné testy - rogo.lf.upjs.sk

všeobecná patofyziológia -  utorok 25.5. - 12:00-13:00
špeciálna patofyziológia - utorok 25.5. - 13:30-14:30.Piaty kreditný test

VL rogo 14.5. - 15:00 – 16:00
Otvorené otázky od 16:30 -  55 min. + 5 min. (odovzdanie), spolu 60 min.

ZL rogo 14.5. - 13:15 – 14:00
Otvorené otázky od 14:30 - 50 min. + 5 min. (odovzdanie), spolu 55 min.Štvrtý kreditný test

VL rogo 16.4. - 15:00 – 16:00
Otvorené otázky od 16:30 -  55 min. + 5 min. (odovzdanie), spolu 60 min.

ZL rogo 16.4. - 13:15 – 14:00
Otvorené otázky od 14:30 - 50 min. + 5 min. (odovzdanie), spolu 55 min.Bakalárske smery - kreditný test špeciálna patofyziológia - rogo.lf.upjs.sk

V prípade problémov s pripojením alebo sa vám nezobrazí test kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk.

Ošetrovateľstvo - štvrtok 13.5. - 17:30-18:30
Verejné zdravotníctvo - štvrtok 13.5. - 13:30-14:30
Fyzioterapia - štvrtok 13.5. - 15:30-16:30Bakalárske smery - kreditný test všeobecná patofyziológia - rogo.lf.upjs.sk

Overte si prístup do systému Rogo - 29.3.2021 - 08:00-23:00 - rogo.lf.upjs.sk
V prípade problémov s pripojením alebo sa vám nezobrazí test kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk.

Ošetrovateľstvo - utorok - 30.3. - 16:30-17:30
Verejné zdravotníctvo - streda - 31.3. - 18:00-19:00
Fyzioterapia - streda - 31.3. - 16:30-17:30Tretí kreditný test

Overte si prístup do systému Rogo - 25.3.2021 - 08:00-23:00 - rogo.lf.upjs.sk
V prípade problémov s pripojením alebo sa vám nezobrazí test kontaktujte vladislav.ondic@upjs.sk.

Náhradný termín 3. kreditného Rogo testu pre študentov VL, ktorí ho nemohli absolvovať kvôli technickým problémom bude v piatok 26.3.2021 v čase od 15:00 do 16:00. Test môžu opakovať len študenti, ktorí nahlásili technické problémy učiteľovi a majú povolenie opakovať test.

VL rogo 19.3. - 15:00 – 16:00
Otvorené otázky od 16:30 -  55 min. + 5 min. (odovzdanie), spolu 60 min.

ZL rogo 19.3. - 13:15 – 14:00
Otvorené otázky od 14:30 - 50 min. + 5 min. (odovzdanie), spolu 55 min.Všeobecné informácie o kreditných testoch. Pozostávajú z dvoch častí:

1. Test Áno/Nie
cez systém Rogo

Prístup (ukážka) do testovacie systému Rogo - rogo.lf.upjs.sk

Prihlasovacie údaje - klikni. Po prihlásení sa vám zobrazí  - klikni. Znamená to, že prilogovanie bolo úspešné a v systéme Rogo pre váš odbor nie je aktuálne žiaden test. 

Keď je v systéme aktuálne zaradený test pre váš odbor, po prihlásení sa vám zobrazí názov testu - klikni. Budete vyzvaní zadať heslo - je v názve testu (1111) - klikni. Spustíte test - klikni. Kliknutím vyznačte odpovede Áno/Nie a test ukončíte kliknutím na Dokončiť - klikni.


2. Otvorené otázky

Odkaz na stiahnutie súboru - Word (* .docx) bude aktuálny v danom čase.
(Využíva službu Office365 SharePoint - zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou účtu Office365)

Stiahnite si súbor do počítača. Potom súbor upravte. Študenti musia poslať svoje vyplnené súbory na e-mailový účet učiteľa do 5 minút po uplynutí časového limitu stanoveného pre test s otvorenými otázkami. Priložený súbor musí obsahovať nasledujúce povinné identifikátory: meno.priezviskoSkXY, kde X je číslo skupiny, Y znamená VL alebo ZL. Študentom sa odporúča, aby si vopred pripravili e-mail s e-mailovou adresou učiteľa, aby ušetrili čas jednoduchým vložením prílohy a odoslaním e-mailu.


Hodnotenie kreditného testu

Rogo:
známka - %
A -
100 - 93
B -
92 - 85
C -
84 - 77
D -
76 - 69
E -
68 - 60
Fx -
59 a menej

Otvorené otázky:
známka - body

VL
A
- 105 - 98
B - 97 - 90
C - 89 - 81
D - 80 - 72
E - 71 - 63 
FX - 62 a menej

ZL
A - 60 - 56
B - 55 - 51
C - 50 - 46
D -
45 - 41
E -
40 - 36
Fx -
35 a menejrok 2020

Sylaby - zimný semester 2020/2021

Sylaby zimný semester 2020/2021 14. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 13. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 12. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 11. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 10. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 9. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 8. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 7. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 6. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 5. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 4. týždeň VL ZL
Sylaby zimný semester 2020/2021 3. týždeň VL ZLSylaby - letný semester 2019/2020


Sylaby 14. týždeň
Sylaby 13. týždeň
Sylaby 12. týždeň
Sylaby 11. týždeň
Sylaby 10. týždeň
Sylaby 9. týždeň
Sylaby 8. týždeň
Sylaby 7. týždeň
Sylaby 5. a 6. týždeň


 
        © Copyright 1999-2024, Ústav patologickej fyziológie LF